Norges riksvåpen

Riksmekleren

Fredsplikt

Fredsplikten er sentral i arbeidstvistloven. I § 8 andre ledd heter det: "Interessetvist må ikke søkes løst ved streik, lockout eller annen arbeidskamp før vilkårene i §§ 18 og 25 er oppfylt. Gjelder interessetvisten revisjon av tariffavtale, må dessuten gyldighetstiden for denne være utløpt." Fredsplikten er også nedfelt i hovedavtalene.

Streik eller lockout må ikke iverksettes før det er gitt plassoppsigelse og oppsigelsesfristen som følger av denne er utløpt, og ikke i noe tilfelle før fire virkedager har gått fra riksmekleren har mottatt melding om at forhandlinger ikke er innledet eller er brutt, eller at plassoppsigelsen er utvidet, jf. §§ 16 og 17. 

Rettstvister, jf. arbeidstvistloven § 1 bokstav i, skal, dersom de ikke løses ved forhandlinger eller ved voldgift, avgjøres av Arbeidsretten.


(Opprettet: 15.05.2005)
(Sist oppdatert: 16.03.2012)