Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2015-015

År: 2015
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Cockpitforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Opprettelse av avtale for SAS-piloter
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.05.2015
Plassoppsigelse utløp: 20. mai 2015
Forbud nedlagt/sendt: 6. mai 2015
Plassoppsigelse antall: 309 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 15. mai 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 20. mai 2015 kl.24.00
Plassfratredelse antall: 6 medlemmer. Fra 22. mai kl. 24.00, 6 medlemmer. Fra 23. mai 2015 kl. 24.00, 7 medlemmer.
Mekling berammet: 18., 19. og 20. mai 2015
Krav om avsluttet mekling: 15. mai 2015
Meklingsfrist: 21.05.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.05.2015 kl. 05:45
Resultat: NHO Luftfart fremsatte kl. 04:30 et tilbud til tariffavtale med svarfrist kl. 06:00. Norsk Cockpitforbund meddelte kl. 05:25 at de ikke aksepterte arbeidsgivers tilbud. Mekleren fant etter dette at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag eller fortsette meklingen.
Riksmeklerens møtebok: 2015-015Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 21.05.2015
Streik antall: 6 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 22. mai kl. 24.00, 6 medlemmer. Fra 23. mai 2015 kl. 24.00, 7 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet: 28.05.2015 kl. 08:25
Resultat: Riksmekleren fant etter omstendighetene at det var grunnlag for å fremlegge forslag. Arbeidsgiver meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstaker meddelte at forslaget ville bli sendt på avstemming med anbefaling. Svarfrist settes til den 15. juni 2015 kl. 12.00. Godkjent.
Riksmeklerens møtebok: 2015-015Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 28.05.2015

(Opprettet: 07.05.2015)
(Sist oppdatert: 15.06.2015)