Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-004

År: 2017
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Junit
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Luftfartsavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.01.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. januar 2017
Plassoppsigelse antall: 492 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 30. januar 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 4. februar 2017 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 154 medlemmer. Fra 8. februar 2017 kl. 00.00: 76 medlemmer.
Mekling berammet: 4. februar 2017
Krav om avsluttet mekling: 30. januar 2017
Meklingsfrist: 05.02.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.02.2017 kl. 04:00
Resultat: under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2017-004Mtebokogvedlegg.pdf

(Opprettet: 20.01.2017)
(Sist oppdatert: 05.02.2017)