Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Hovedtariffavtale

Hovedtariffavtaler er offentlig sektors landsomfattende tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.
Tidligere nyheter  

Logg inn

Månedslønn

Månedslønn (månedsfortjeneste i alt) omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner o.l. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i "månedsfortjeneste i alt".

"Månedsfortjeneste i alt" er hovedbegrepet i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk.

I privat sektor bygger statistikken på opplysninger fra et stort utvalg av bedrifter på et tellingstidspunkt, normalt 1.oktober. For stats- og kommuneansatte produseres lønnsstatistikken ved hjelp av registeropplysninger. I offentlig sektor er også lønnsopplysningene normalt per 1. oktober.

Lønnsbegrepet i lønnsstatistikken er begrenset til å omfatte kontante godtgjørelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker for utført arbeid. Statistikken omfatter følgelig ikke naturalytelser, opsjoner og fordeler ved aksjer til underkurs, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og lignende.

Utbetalt avtalt lønn omfatter den faste lønnen som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Utbetalt avtalt lønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og den blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis i privat sektor og i helseforetakene (fra og med 2004) som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet (normalt 1.oktober). Uregelmessige tillegg omfatter blant annet tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig.

For stats- og kommuneansatte omfatter faste- og variabel tillegg det som er opptjent i måneden før tellingsmåneden, og ikke et gjennomsnitt over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet slik som uregelmessige tillegg i privat sektor.

Bonuser og provisjoner mv. omfatter tillegg som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver og der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Andre eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer og tantieme.

Overtidsgodtgjørelse omfatter summen av kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid, og som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønnen.


Utskriftsvennlig side

(Opprettet: 15.05.2005)
(Sist oppdatert: 21.03.2012))


Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster