Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2005-017

År: 2005
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: ALT, Organisasjon for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: OLF,Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Revisjon av hovedavtale i Norsk Hydro ASA på Oseberg Feltsenter
Mekler: Svein Longva
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.12.2005
Plassoppsigelse utløp: 16. januar 2006 kl. 12.00
Forbud nedlagt/sendt: 13. desember 2005
Plassoppsigelse antall: 90
Plassfratredelse mottatt: 16.desember 2005
Plassfratredelse iverksettelse: 16. januar 2006 kl. 12.00
Plassfratredelse antall: 10
Mekling berammet: Før meklingen startet ble det åpnet en relatert rettstvist mellom partene. Partene ble derfor enige om å utsette meklingen til dom ble avsagt. Arbeidsretten avsa dom i saken fredag 27. januar. Første meklingsmøtet ble berammet til 30. januar.
Krav om avsluttet mekling: Det er ikke stilt krav om å avslutte meklingen
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 31.01.2006 kl. 17:00
Resultat: Partene kom fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 05-017-ALT.pdf

Sak 2005-016

År: 2005
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flygerforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Flyselskapenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffoppgjør for flygere i Lufttransport AS
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.12.2005
Plassoppsigelse utløp: 05.01.2006
Forbud nedlagt/sendt: 04.12.
Plassoppsigelse antall: 94
Plassfratredelse mottatt: 22.12
Plassfratredelse iverksettelse: 06.01.2006 kl. 0000
Plassfratredelse antall: 3
Mekling berammet: 5. januar 2006
Krav om avsluttet mekling: 22.12
Meklingsfrist: 06.01.2006 kl. 03:00
Mekling avsluttet: 06.01.2006 kl. 00:45
Resultat: Riksmeklingsmannen konstaterte at det ikke var mulig å fremsette et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 05-016-LufttransportAS.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 06.01.2006
Streik antall: 3
Streik opptrapping: 11.1:3, 15.1:3, 16.1:4, 18.1:2, 19.1:1, 23.1:6, 25.1:1
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 25.01.2006
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 26.01.2006

Sak 2005-015

År: 2005
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Kopinor
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Avtale om fotokopiering o.l. i kommunal og fylkeskommunal undervisningsvirksomhet og administrasjon m.m for perioden 1.1.2000 til 31.12.2004, forlenget til 31.12.2005.
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Åndsverkloven og Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.11.2005
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 12., 21., 22., 28 og 30. desember
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 30.12.2005 kl. 16:30
Resultat: Ikke fremsatt forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen ble deretter avsluttet.Fra 01.01.06 vil det ikke foreligge noen avtale om fotokopiering o.l. av opphavsrettslig beskyttet materiale i kommunal og fylkeskommunal undervisningsvirksomhet og administrasjon m.m.

Konflikt

 
Streik iverksatt: 01.01.2006
Streik antall:
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 13.02.2006
Mekling avsluttet: 13.02.2006 kl. 21:00
Resultat: Meklingsmannen fant ikke grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli akseptert av begge parter. Meklingen ble deretter avsluttet.
Riksmeklerens møtebok: 05-015-06-02-15-Kopinor.pdf
Vedlegg 1: 05-015-060407.pdf
Forhandling avsluttet: 07.04.2006
Forhandlingsresultat: Se Kopinor eller KS sine hjemmesider
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 07.04.2006

Sak 2005-014

År: 2005
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Journalistlag
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: TV 2 AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Lønnsrevisjon for annet avtaleår
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.11.2005
Plassoppsigelse utløp: 18.11
Forbud nedlagt/sendt: 07.11
Plassoppsigelse antall: 320. Fra 01.12: 12 medl. Fra 03.12: 4 medl.
Plassfratredelse mottatt: 17.11
Plassfratredelse iverksettelse: 23.11 kl. 00.00
Plassfratredelse antall: 301. Fra 01.12: 12 medl. Fra 03.12: 4 medl.
Mekling berammet: 22. november
Krav om avsluttet mekling: 17.11
Meklingsfrist: 23.11.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.11.2005 kl. 01:15
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Arbeidstakernes representanter meddelte at de ville sende forslaget til behandling i landsstyret med anbefaling om at forslaget forkastes. Arbeidsgivernes representanter meddelte at de forkastet forslaget. Etter at de to forhandlingsdelegasjonene hadde forkastet forslaget fra riksmeklingsmannen ble det direkte forhandlingskontakt mellom partene. Kort tid før kl 11.00 23.november aksepterte Norsk Journalistlag et tilbud fra TV 2 AS.
Riksmeklerens møtebok: 05-014-11-22-Journalister-TV2.pdf

Sak 2005-013

År: 2005
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne Helse
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Tariffoppgjøret pr. 1. april 2004 - Helseforetakene
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.10.2005
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12.10
Plassoppsigelse antall: 12000
Plassfratredelse mottatt: 03.11
Plassfratredelse iverksettelse: 08.11 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 244: Akershus Univ.sykehus-23, Rikshospitalet-Radiumhospitalet-94, St.Olavs Hospital-46, Ullevål Univ.sykehus-81
Mekling berammet: 20. oktober, 3. og 7. november
Krav om avsluttet mekling: 03.11
Meklingsfrist: 08.11.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.11.2005 kl. 10:00
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 05-013-11-08-AkademikerneHelse-NAVO.pdf

Sak 2005-012

År: 2005
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Offshoreserviceavtalen - Smedvig Offshore avdeling Brønntjenester og Odfjell Well Services avdeling Casing
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.09.2005
Plassoppsigelse utløp: 10.10
Forbud nedlagt/sendt: 27.09
Plassoppsigelse antall: 150
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 11. oktober. Meklingen har blitt utsatt fordi en relatert sak mellom partene har vært behandlet i Arbeidsretten. NOPEF er nå enig med NR om å fortsette forhandlingene 19. og 20. januar.
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling

Sak 2005-011

År: 2005
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flygerforbund/Kato Airlines Flygerforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Bedriftsforbundet/Kato Airline AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Kollektivavtale mellom partene
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.08.2005
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: Anmodning om frivillig mekling, ikke plassoppsigelse
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 2005-08-25
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 25.08.2005 kl. 11:15
Resultat: Ikke fremsatt forslag, ingen konflikt
Riksmeklerens møtebok: 05-011-08.25-KatoAir.pdf

Sak 2005-010

År: 2005
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Opprettelse av tariffavtale for Travel Retail Norway A/S - Gardermoen, Sola, Flesland, Værnes
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistlloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.06.2005
Plassoppsigelse utløp: 2005-06-29 kl. 00.00
Forbud nedlagt/sendt: 2005-06-17
Plassoppsigelse antall: 86 medl. på Gardermoen, 10 på Sola, 2 på Flesland, 2 på Værnes
Plassfratredelse mottatt: 2005-06-27
Plassfratredelse iverksettelse: 2005-07-02 kl. 00.00
Plassfratredelse antall: 81 på Gardermoen
Mekling berammet: 2005-06-29, 07-01
Krav om avsluttet mekling: 2005-06-27
Meklingsfrist: 02.07.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.07.2005 kl. 23:50
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 05-010-07.01-TravelRetail.pdf

Sak 2005-009

År: 2005
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Lederne
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sokkeloverenskomsten
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.06.2005
Plassoppsigelse utløp: 2005-06-22 kl. 00.00
Forbud nedlagt/sendt: 2005-06-07
Plassoppsigelse antall: 541 i Statoil
Plassfratredelse mottatt: 2005-06-17
Plassfratredelse iverksettelse: 2005-06-22 kl. 00.00
Plassfratredelse antall: 541 i Statoil
Mekling berammet: 2005-06-20, 06-21
Krav om avsluttet mekling: 2005-06-17
Meklingsfrist: 22.06.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.06.2005 kl. 22:30
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 05-009-06.21-Sokkel.pdf

Sak 2005-008

År: 2005
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Oljearbeidernes Fellessammenslutning
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: BJ Services a/s
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffavtale mellom partene, lønnsreg. 2.avtaleår
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.05.2005
Plassoppsigelse utløp: 15.06 kl. 00.00
Forbud nedlagt/sendt: 29.05/30.05
Plassoppsigelse antall: ca. 139
Plassfratredelse mottatt: 08.06
Plassfratredelse iverksettelse: 15.06 kl. 00.00
Plassfratredelse antall: ca. 139
Mekling berammet: 14.06
Krav om avsluttet mekling: 08.06
Meklingsfrist: 15.06.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.06.2005 kl. 21:30
Resultat: Ikke fremsatt forslag, avsluttet uten resultat 14.06 kl. 21.30
Riksmeklerens møtebok: 05-008-06.14-BJ.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 15.06.2005
Streik antall: 139
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet: 07.07.2005 kl. 00:00
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 07.07
Riksmeklerens møtebok: 05-008-07.07-BJ.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 07.07.2005

Sak 2005-007

År: 2005
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS-NAVO (NOFU/Kommunikasjonsforb.)
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NAVO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Telavie AS
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.05.2005
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26.05
Plassoppsigelse antall: ca. 110
Plassfratredelse mottatt: 03.06
Plassfratredelse iverksettelse: 10.06 fra arb.dagens begynnelse
Plassfratredelse antall: 10
Mekling berammet: 08.06, 09.06
Krav om avsluttet mekling: 27.05
Meklingsfrist: 10.06.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.06.2005 kl. 23:45
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 09.06
Riksmeklerens møtebok: 05-007-06.09-YS-Telavie.doc

Sak 2005-006

År: 2005
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat (EL & IT Forbundet)
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NAVO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Telavie AS
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.05.2005
Plassoppsigelse utløp: 25.05
Forbud nedlagt/sendt: 26.05
Plassoppsigelse antall: 1 397
Plassfratredelse mottatt: .2.06
Plassfratredelse iverksettelse: 10.06 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 345
Mekling berammet: 08.06, 09.06
Krav om avsluttet mekling: motatt 02.06, datert 03.06
Meklingsfrist: 10.06.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.06.2005 kl. 23:45
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 09.06
Riksmeklerens møtebok: 05-006-06.09-LO-Telavie.pdf

Sak 2005-005

År: 2005
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flytekniker Organisasjon
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Flyselskapenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Flyteknikeroverenskomsten av 2004 - avtale nr. 279
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.05.2005
Plassoppsigelse utløp: 31.05 kl. 00.00
Forbud nedlagt/sendt: 19.05
Plassoppsigelse antall: 111 i Braathens Technical Services AS (BTS), 26 i Norwegian Air Shuttle A/S (NAS), 279 i SAS Technical Services (STS), 150 i Widerøe (WF). Totalt 566 medl. Antall medl.fordelt på selsk./flyplass: STS:1 Alta, 11 Kirkenes, 20 Tr.heim, 23 Bergen, 229 Oslo W
Plassfratredelse mottatt: 27.05
Plassfratredelse iverksettelse: 03.06 kl. 00.00
Plassfratredelse antall: 15: STS Gardermoen, 15: BTS Sola, Tils. 30 medl. Opptrapping: 03.06 kl. 24, 15:WF Bodø Opptrapping 08.06 kl.00.00, 11:NAS Stav.,1:STS Garderm.,1:WF Bodø,1:BTS Stav.Tils.14.Opptrapping:10.06 kl.00.00 de resterende medl.
Mekling berammet: 01.06, 02.06
Krav om avsluttet mekling: 27.05
Meklingsfrist: 03.06.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.06.2005 kl. 07:30
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 05-005-06.03-Flyteknikere.pdf

Sak 2005-004

År: 2005
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS-NAVO (STAFO og Parat)
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NAVO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Avinor - Oslo Lufthavn
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2005
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 09.05
Plassoppsigelse antall: ca. 500
Plassfratredelse mottatt: 27.05
Plassfratredelse iverksettelse: 01.06 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 5 Gardermoen, 10, Ålesund, 26 Sola, 28 Haugesund.Tils.69
Mekling berammet: 30.05, 31.05
Krav om avsluttet mekling: 27.05
Meklingsfrist: 01.06.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.06.2005 kl. 08:00
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 01.06
Riksmeklerens møtebok: 05-004-06.01-YS-Avinor.pdf

Sak 2005-003

År: 2005
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat (NTL og EL & IT)
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NAVO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Avinor - Oslo Lufthavn
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.05.2005
Plassoppsigelse utløp: 18.05
Forbud nedlagt/sendt: 08.05/09.05
Plassoppsigelse antall: 1 203
Plassfratredelse mottatt: 27.05
Plassfratredelse iverksettelse: 01.06 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 35 OSL, 14 Mosjøen, 10 Sandane, 15 Sogndal, 66 Sola, 16 Ålesund, 14 Sandnessjøen. Tils. 170
Mekling berammet: 30.05, 31.05
Krav om avsluttet mekling: 27.05
Meklingsfrist: 01.06.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.06.2005 kl. 08:00
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 01.06
Riksmeklerens møtebok: 05-003-06.01-LO-Avinor.pdf

Sak 2005-002

År: 2005
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Moderniseringsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Hovedavtalen i staten
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.05.2005
Plassoppsigelse utløp: 26.05 kl. 06.00
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 2.853
Plassfratredelse mottatt: 20.05
Plassfratredelse iverksettelse: 26.05 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 28 i Nye Kripos, 23 i Folkehelseinst., 15 i Mattilsynet.Tils.66
Mekling berammet: 04.05, 23.05, 24.05, 25.05
Krav om avsluttet mekling: 18.05
Meklingsfrist: 26.05.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2005 kl. 00:30
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 26.05
Riksmeklerens møtebok: 05-002-05.26-Staten.pdf

Sak 2005-001

År: 2005
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flygerforbund/Widerøes Flygerforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Flyselskapenes Landsforening/Widerøes Flyveselskap ASA
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Kollektivavtale for flygere i Widerøes Flyveselskap ASA test1
test2
test3
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven
test5
test6

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.04.2005
Plassoppsigelse utløp: 05-30 kl. 00.00
Forbud nedlagt/sendt: 29.04
Plassoppsigelse antall: 338
Plassfratredelse mottatt: 05-25
Plassfratredelse iverksettelse: 05-30 kl.00.00
Plassfratredelse antall: 337
Mekling berammet: 2005-05-26, 05-28, Partene var enige om å forhandle lokalt og utsette meklingen til 29.05
Krav om avsluttet mekling: 05-25
Meklingsfrist: 30.05.2005 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.05.2005 kl. 06:15
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter 30.05
Riksmeklerens møtebok: 05-001-30-05-Widereflygere.pdf
Svarfrist: 2005-06-30
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Tilbake til Riksmeklinger